Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Pielęgniarka Roku
Beata Nowak Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.

Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem   z wadą letalną.

Nasz model realizowany jest przez bardzo dużą grupę osób, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, a co dopiero sfotografować. Pracujemy wszak w systemie całodobowym, na różnych odcinkach. Będą to zatem położne izby przyjęć, kilkanaście położnych sali porodowej, podobna ilość na odcinku położnictwa, pielęgniarki i położne  z Oddziału Neonatologii (tj. około 60 osób,) a także pojawiające się w trakcie znieczuleń okołoporodowych "wtajemniczane" w sytuacjach naszych porodów, pielęgniarki anestezjologiczne. Koordynowaniem tych działań zajmuję się razem z położną oddziałową Oddziału Ginekologii i Położnictwa. Nie ukrywam, że pełnione przez nas funkcje kierownicze w znacznym stopniu ułatwiły nam sprawniejsze wdrożenie opisywanej opieki, chociażby przez angażowanie w nasze działania w tak trudnej sferze, zwłaszcza tych położnych, które bardziej "czują" temat, a także podejmowanie tematu na szkoleniach wewnętrznych oraz     w trakcie indywidualnych rozmów z personelem. Nasze doświadczenia pokazują, że nie każdy jest w stanie  w oczekiwany sposób podjąć opiekę nad matką i jej umierającym dzieckiem. Chętne pielęgniarki i położne uczestniczyły również w szkoleniach "Neopalium" organizowanych przez Klinikę Neonatologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Informacja o przygotowywaniu pacjentki do porodu z wadą letalną, pojawia się na wszystkich odcinkach, na których pracują nasze położne i pielęgniarki w formie planu porodu podpisanego przez rodziców. Wszyscy zatem znają oczekiwania danej pacjentki niemal od wejścia do Centrum Macierzyństwa. Grupa zawodowa lekarzy ginekologów przyglądała się nam początkowo z umiarkowanym rozumieniem. Ostatnie miesiące, w których odbyły się porody "ich" pacjentek, sprawiły, że powoli zaczynają rozumieć i w widzieć sens przedstawiania kobietom również drogi alternatywnej w przypadku  ciąży, którą system prawny pozwala zakończyć terminacją.

Na koniec kilka słów o mnie:

Położną zostałam 28 lat temu kończąc Wydział Położnych Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie, jestem również absolwentką Wydziału Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ.
Moje zamiłowania zaprowadziły mnie zawodowo do najmniejszych pacjentów czyli do oddziałów neonatologicznych oraz do hospicjum domowego dla dzieci. I oto w zupełnie nieoczekiwany sposób dwa wątki początku i końca życia stały mi się bardzo bliskie w jednym niewykluczającym się działaniu w opiece nad matką oczekującą na urodzenie i często śmierć chorego nieuleczalnie dziecka. 
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania z pogranicza etyki, znalazłam się na podyplomowych studiach z zakresu prawa medycznego, następnie podjęłam edukację w ramach polsko francuskiego studium "Etyka w perinatologii i pediatrii". Spotkania z ludźmi, którzy również czuli potrzebę powrotu do źródeł zdehumanizowanej dziś często medycyny, zaowocowały  próbą wprowadzenia tych przemyśleń do wykonywanej pracy. 

Na ile się to udało? Czas pokaże.
A może opowiedzą o tym nasze pacjentki...


Beata Nowak

 
Justyna Wójciga Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Wrocław

         Oddział VI Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu, rozlokowany jest na dwóch odcinkach w jego najstarszej części.

          Część Zespołu terapeutycznego Oddziału, odpowiedzialną za pielęgnowanie pacjentów stanowi Zespół pielęgniarsko – opiekuńczy, który tworzy 28 Pielęgniarek, Ratowniczka medyczna oraz 10 Opiekunek medycznych. Wśród pielęgniarek 5 to Specjalistki w dziedzinie Pielęgniarstwa długoterminowego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa kardiologicznego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego oraz 2 Specjalistki w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego, 6 posiada tytuł Magistra pielęgniarstwa.

           Innowacyjność Programu zapobiegania uszkodzeniom ciała związanym z upadkami pacjentów w trakcie hospitalizacji, polega na wdrożeniu ujednoliconych, prostych i czytelnych zasad postępowania opracowanych dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych w Oddziale VI Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii, będących beneficjentami podjętych działań, wyeliminowaniu/ograniczeniu występowania upadków pacjentów oraz dla podniesienia jakości opieki nad pacjentem. W ramach tych działań uproszczono zasady kwalifikowania pacjentów do grupy zagrożonych upadkiem z zastosowaniem autorskiej skali, rozpoczęto informowanie zagrożonych pacjentów jak zapobiegać upadkom, wzmożono nadzór nad pacjentami zakwalifikowanymi do grupy zagrożonych upadkiem, zwiększono dostęp do informacji na temat zapobiegania upadkom poprzez opracowanie i umieszczenie na korytarzach dużego formatu plakatów o treściach edukacyjnych, poproszono zatrudnioną w Szpitalu Promotorkę zdrowia                o opracowanie ulotek informacyjnych dla pacjentów oraz opiekunów.

          Działania te zaowocowały wyeliminowaniem zdarzeń niepożądanych związanych                            z uszkodzeniem ciała pacjenta spowodowanych upadkiem, zwiększyły poczucie bezpieczeństwa zarówno u pacjentów jak również   u członków Zespołu.

           Projekt został dostrzeżony i oceniony pozytywnie w trakcie audytu akredytacyjnego w czerwcu 2018 roku, spotkał się również z aprobatą Zespołów pielęgniarskich w Szpitalu, dlatego uznałyśmy, że powinnyśmy go zaprezentować na szerszym forum.

 
Małgorzata Gdesz Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Wrocław

„Szkoła radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności” funkcjonująca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu  jest odpowiedzią na potrzeby wciąż rosnącej liczby osób starszych przy ograniczonej podaży opieki długoterminowej oraz innych usług opiekuńczych. Autorką projektu jest Pani Dorota Milecka, a liderem zespołu Małgorzata Gdesz. Zespół zaangażowany w działalność „Szkoły Radzenia“ składa się z pielęgniarek oddziałowych,  pielęgniarek pracujących w  Dziale Jakości i Bezpieczeństwa Opieki nad Pacjentami oraz pracowników socjalnych. Pielęgniarki wchodzące w skład zespołu   posiadają dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

W 2018 roku w szkole odbywały się   cykliczne zajęcia w module pięciodniowym.

Tematy tych zajęć to:

  1. „Zadania pielęgniarki i lekarza POZ, opieka długoterminowa”
  2. „Organizacja środowiska domowego do potrzeb Chorego”
  3. Pomoc instytucjonalna po zakończonym leczeniu szpitalnym”
  4. „Zasady opieki nad obłożnie chorym”
  5. „Wsparcie psychiczne dla pacjentów i dla ich opiekunów”

Działalność „Szkoły  Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności” wspiera Fundacja: „Razem Zmieniamy Świat”.

Motywacją do wzięcia udziału w konkursie była chęć zwrócenia uwagi  na problem braku wsparcia opiekunów osób chorych i pragnienie podzielenia się z innymi pomysłem na jego rozwiązanie.

 
Marlena Padykuła Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Krakow

Leczenie żywieniowe pacjentów w wieku geriatrycznym za pomocą pompy Nutricia Flocare

Innowacja wprowadzona na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest odpowiedzią na występujące w grupie pacjentów
w starszym wieku duże ryzyko niedożywienia i niedożywienie, a także częste powikłania przy żywieniu prowadzonym metodą bolusa tj. biegunki, nudności, wymioty. Wynika również
z konieczności częstego wdrażania żywienia enteralnego u chorych w ciężkim stanie zdrowia. Z dotychczasowych obserwacji wynika, iż prowadzone żywienie enteralne za pomocą pompy zmniejszyło znacznie liczbę powikłań, które występowały przy żywieniu prowadzonym metodą bolusa, korzystnie wpłynęło na poprawę stanu klinicznego, stanu odżywienia i jakości życia pacjentów.

Motywacją do wzięcia udziału w Konkursie było wykazanie korzyści wynikających
z wprowadzenia leczenia enteralnego za pomocą pompy Nutricia Flocare u pacjentów
w wieku geriatrycznym na oddziale internistycznym.

 


Od lewej: Katarzyna Stanisławska, Karolina Natanek, Marlena Padykuła, Barbara Wojtas

 

Marlena Padykuła

Studia I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo ukończyłam na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W 2013 roku po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu rozpoczęłam pracę w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Obecnie pracuję na stanowisku p.o. pielęgniarki oddziałowej. Od 2015 roku pracuję również na stanowisku asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe podnoszę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

Katarzyna Stanisławska

Pracę w zawodzie pielęgniarki rozpoczęłam w 1993 roku. W 2006 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo, w 2014 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, a w 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w pielęgniarstwie i położnictwie. Od roku 2011 pełnię funkcję p.o. pielęgniarki oddziałowej na IV Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Po pracy lubię czytać książki i spędzać czas z przyjaciółmi w ogrodzie.

 

Karolina Natanek

Jestem absolwentką studiów I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych pracuję od 2015 roku. Obecnie uczęszczam na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Chętnie podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. W życiu prywatnym jestem szczęśliwą żoną i mamą. W wolnym czasie lubię spędzać chwile z synkiem na łonie natury.

 

Barbara Wojtas

Ukończyłam Studium Pielęgniarstwa w Myślenicach w 2001 roku. uzyskując tytuł pielęgniarski dyplomowanej. W 2016 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Od 9 lat pracuję w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych. Poszerzam swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach. Praca z pacjentami i ich opiekunami sprawia mi ogromną satysfakcję. Wolny czas spędzam z dwoma nastoletnimi córkami.

 
Joanna Płóciennik Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
17 Gdansk

Joanna Płóciennik i Paulina Kolaska.

Jesteśmy absolwentkami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyłyśmy studia pielęgniarskie na poziomie magisterskim. Stale podnosimy naszą wiedzę i kwalifikacje, kontynuujemy szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Obecnie pracujemy na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku. Zawód pielęgniarki sprawia nam ogromną satysfakcję, tym samym cieszymy się, że mamy możliwość reprezentowania naszego szpitala w konkursie Pielęgniarki Roku.

 
Agnieszka Krzyszkowska Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
 Krakow

Nazywamy się Agnieszka Krzyszkowska i Karolina Pysno.

Agnieszka urodziła się 01.09.1989, natomiast Karolina 26.06.1989. Posiadamy wyższe wykształcenie z pielęgniarstwa, Agnieszka uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa i jest w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa chirurgicznego, Karolina uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa oraz tytuł specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego. Pracujemy w Oddziale Chirurgii Ogólnej w SPZOZ Brzesko. Posiadamy 5 letni staż pracy w zawodzie. Prywatnie jesteśmy żonami i mamami. Agnieszka jest mamą 2,5 letniego Kamilka, Karolina jest mamą 7 letniej Wiktorii   i 2 letniego Kacperka.

Pod koniec 2017 roku powstał pomysł, aby w naszym szpitalu stworzyć Zespół do spraw analizy jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej. Przewodniczącą tego zespołu jest nasza pielęgniarka naczelna: pani dr Małgorzata Urbaniak- Ostrykiewicz. My pełnimy funkcję koordynatorek tego zespołu. Nasza innowacja polega na tym, że od stycznia 2018 prowadzimy badania satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej i położniczej. Do tego pomiaru użyliśmy: NSNS-PL- Skala Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle- skala zadowolenia pacjenta z udzielanych świadczeń pielęgniarskich Newcastle, wersja polska zmodyfikowana na potrzeby szpitala. W skali Newcastle zawarte są istotne dla pacjenta aspekty opieki pielęgniarskiej: zachowanie pielęgniarek, zaangażowanie, dostępność, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, indywidualne podejście do pacjenta, otwartość, informowanie, profesjonalizm pielęgniarek, organizacja pracy w oddziale, wiedza zawodowa. Do analizy jakości świadczeń pielęgniarskich w SPZOZ w Brzesku zastosowano II część skali Newcastle. Motywacją do udziału w konkursie była chęć pokazania innym, że badanie satysfakcji pacjenta nie jest czymś negatywnym i nie ma na celu sprawdzania pracy pielęgniarek. Prowadzenie tych badań pozwala lepiej zrozumieć potrzeby pacjenta i wprowadza wiele pozytywnych zmian w podejściu do opieki pielęgniarskiej oraz podnosi samoocenę pielęgniarek, które są utwardzane w tym, że nasza praca jest potrzebna, a pacjenci są nam wdzięczni, co potwierdzają w wielu pozytywnych komentarzach.

 

 
Konrad Baumgart Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
18 Poznań

Konrad Baumgart - absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierunku pielęgniarstwo (2011), specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (2016), ukończył kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo ratunkowe (2014). Wolontariusz Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu (2008-2018). Kontynuuje kształcenie podyplomowe na kursach i w ramach studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Od 2014 roku prowadzi indywidualną praktykę pielęgniarską i współpracuje ze Szpitalem Klinicznym im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu w dziale kardioanestezjologii. Posiada doświadczenie w pracy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Obszary zainteresowań to opieka w czasie transportu krytycznie chorych, mobilna intensywna terapia, systemy wspomagania krążenia, pielęgniarstwo anestezjologiczne i ratunkowe. Projekt ECMO dla Wielkopolski w którego realizacji biorą udział poznańskie ośrodki Uniwersytetu Medycznego, poznańskie pogotowie ratunkowe oraz partnerzy zewnętrzni ma na celu upowszechnienie stosowania metody pozaustrojowej oksygenacji tkanek w szerokim spektrum sytuacji klinicznych. Wymaga to określenia roli i zadań (zgodnych z EBN i EBM) dla pionu pielęgniarskiego który współuczestniczy w transporcie i opiece stacjonarnej nad pacjentem z ECMO. Sporządzone procedury są sukcesywnie opracowywane i wdrażane. Zgłoszenie do konkursu za motywacją dr Katarzyny Głodowskiej.

 
Katarzyna Podleśna - Kuzioła Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Lublin

Katarzyna Podleśna - Kuzioła
Po ukończeniu studiów magisterskich w 2012 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, kierunek pielęgniarstwo, podjęłam pracę w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 4 w Lublinie. Oprócz pracy na stanowisku pielęgniarki zajmuję się neuromonitoringiem wykonywanym podczas zabiegów neurochirurgicznych kręgosłupa i głowy. Praca ta pozwala mi nie tylko na pomoc drugiemu człowiekowi w chorobie, ale także na ciągłe doskonalenie zawodowe, zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie nowoczesnej medycyny. 


Lublin Damian Drożdżal 
 Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 2014 roku jako absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w tym samym roku rozpocząłem studia na kierunku Pielęgniarstwo na tym samym uniwersytecie. Po ukończeniu studiów z tytułem licencjat pielęgniarstwa rozpocząłem pracę w Klinice Neurochirurgii  i Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich Uniwersytetu Medycznego.
Pomoc drugiemu człowiekowi daje mi wiele satysfakcji.
Prywatnie lubię podróżować i spędzać czas z najbliższymi.

 
Jolanta Strzałka Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Lublin W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im J.P. II w Zamościu, wdrożono innowacyjny „Program edukacji pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo w Oddziale Kardiologicznym”. Autorką jest mgr pielęgniarstwa Jolanta Strzałka, która pracuje od 24 lat na wspomnianym oddziale. Podczas swojej pracy zaobserwowała duże zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo, wynikające z braku wiedzy i nie znajomości zasad bezpiecznego stosowania terapii. Efektem tej obserwacji jest stworzony kompleksowy program edukacyjny, którego elementem jest opracowany i przekazywany pacjentom informator. Program w aktualnej wersji jest wdrożony i realizowany od 2018 r. Do edukacji chorych zaangażowano cały personel pielęgniarski, który bezpośrednio zajmuje się pacjentem i dzięki temu zna najbardziej jego potrzeby oraz możliwości intelektualne. Po odbytym szkoleniu, zdobyta wiedza pacjentów jest oceniana testem, który jest jednocześnie informacją zwrotną dla edukujących pielęgniarek, gdyż w mierzalny sposób pokazuje skuteczność działań edukacyjnych. Pielęgniarki pracujące w oddziale kardiologicznym stale aktualizują swoją wiedzę z tego zakresu i dzielą się nią z podopiecznymi podczas działań edukacyjnych. Realizowany program jest wysoko oceniany przez kierownictwo szpitala i pacjentów, co skłoniło nas do podzielania się doświadczeniami i zaprezentowania programu w ramach „Konkursu pielęgniarka roku” .
Zespół pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego. W środku Jolanta Strzałka i Pielęgniarka Oddziałowa mgr Janina Czady.
Zespół pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego. W środku Jolanta Strzałka i Pielęgniarka Oddziałowa mgr Janina Czady.

 
Maria Kowalska Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
16Olsztyn

Model zintegrowanej opieki nad pacjentem z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia w szpitalu

W 2018 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przystąpił do projektu ,,Zespoły Wczesnego Reagowania (ZWR)” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

W szpitalu został powołany Zespół Wczesnego Reagowania, w skład którego wchodzi lekarz anestezjolog oraz pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (AiIT).

Celem wdrożonego modelu zintegrowanej opieki nad pacjentem z gwałtownym pogorszeniem się stanu zdrowia w szpitalu jest poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów poprzez niezwłoczną identyfikację pacjentów zagrożonych gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia lub zatrzymaniem krążenia/oddychania oraz ich szybkie leczenie.

Na bazie ZWR zespół pielęgniarski wdrożył działania zmieniające organizację opieki nad szczególnie trudną i wymagająca grupą pacjentów poddawanych respiratoroterapii w oddziałach innych niż OIT oraz monitorowanie stanu pacjenta przeniesionego do innego oddziału szpitalnego do 24 godzin od zakończonego pobytu w AiIT.

Do realizacji zadań wyznaczono członków zespołu pielęgniarskiego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, posiadających kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie opieki nad pacjentami w AiIT.

 
Dorota Zych Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Dorota Zych Agata_Paprocka

LIDERZY: Dorota Zych, Agata Paprocka

Zespół: Pielęgniarki Pododdziału Geriatrii SP ZOZ w Brzesku

Zespół/partner zewnętrzny: Pielęgniarki Hospicjum Stacjonarnego w Brzesku

Nasz zespół wdraża innowacje w zakresie przywracania integralności skóry u osób z ranami przewlekłymi. Wykorzystujemy metody poparte EBM oraz EBNP, takie jak NWPT, czy system TIME. Korzystamy również z zaleceń PTLR, EPUAN/NPUAP a także aplikacji telemedycznej iWound. Doceniamy współpracę i wysoki poziom komunikacji zespołu, bez którego nie byłoby sukcesów.     Udział w konkursie Pielęgniarka Roku to chęć pokazania praktyki pielęgniarskiej w nurcie pozyskiwania dóbr z EBM i EBNP; tym samym zmniejszania dysonansu pomiędzy obszarem praktyki i nauki.

Dorota Zych- Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Staż pracy: ponad 30 lat w oddziale zachowawczym. Posiada liczne kursy przydatne w pracy zawodowej oraz studia podyplomowe. Leczeniem ran zajmuje się w ramach opieki nad seniorami. Pasje: podróże, kolarstwo górskie, narty.

Agata Paprocka- Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Staż pracy: 29 lat w oddziale chirurgii ogólnej i urazowej. Ustawicznie podnosi swoją wiedzę poprzez różnorodne formy kształcenia podyplomowego, szczególnie z zakresu postepowania z raną oraz podologii i podiatrii. Lubi aktywnie spędzać czas: narty, rower, wycieczki górskie.

 
Lucyna Tomaszek Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.

OCENA NATĘŻENIA BÓLU POOPERACYJNEGO METODĄ "TRZECH KROKÓW";

Schemat trzech kroków Pierwszy rząd od prawej: mgr piel. Maria Gorczowska, mgr piel. Danuta Gawron, dr n. med. Lucyna Tomaszek, mgr piel. Agata Latawiec, lic. piel. Halina Komotajtys; Drugi rząd od prawej: mgr piel. Joanna Florek, lic. piel. Monika Kubowicz, lic. piel. Danuta Wierzba, lic. piel. Irena Kapłon

Pierwszy rząd od prawej: mgr piel. Maria Gorczowska, mgr piel. Danuta Gawron, dr n. med. Lucyna Tomaszek, mgr piel. Agata Latawiec, lic. piel. Halina Komotajtys; Drugi rząd od prawej: mgr piel. Joanna Florek, lic. piel. Monika Kubowicz, lic. piel. Danuta Wierzba, lic. piel. Irena Kapłon


Lider zespołu

Lucyna Tomaszek

Doktor nauk medycznych, mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu - studia magisterskie i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - studia doktoranckie, oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Od 1989r. zatrudniona w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju (IGiChP) - na stanowisku pielęgniarki naczelnej od 2013 - oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na stanowisku adiunkta. Autorka 26 publikacji, w tym 11 prac dotyczących zagadnienia bólu u dzieci po operacjach torakochirurgicznych.

Członkowie ZESPOŁU

Danuta Gawron

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielegniarstwa operacyjnego, pielęgniarka anestezjologiczna. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 34 lat. Odpowiedzialna w badaniach naukowych za edukację przedoperacyjną, prowadzenie randomizacji pacjentów, zbieranie danych i wprowadzanie ich do bazy danych.

Halina Komotajtys

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest specjalistą pielęgniarstwa operacyjnego, ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa pediatrycznego i operacyjnego. Obecnie zatrudniona jest jako pielegniarka oddziałowa bloku operacyjnego. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 42 lat. Odpowiedzialna w badaniach naukowych za edukację przedoperacyjną, wprowadzanie danych do bazy danych.

Maria Gorczowska

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 31 lat – w 2018 roku zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej Oddziału Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego.

Agata Latawiec

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 9 lat.

Joanna Florek

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 25 lat.

Danuta Wierzba

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 32 lat.

Monika Kubowicz

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 23 lat.

Irena Kapłon

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 38 lat.

  

ZESPÓŁ pielęgniarek anestezjologicznych pod kierownictwem dr n. med. Lucyny Tomaszek prowadzi od 2009 roku do chwili obecnej ustawiczne badania w zakresie postępowania przeciwbólowego u dzieci po operacjach torakochirurgicznych. Wyniki tych badań przyczyniły się do zmiany procedury leczenia bólu w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej IGiChP w Rabce Zdroju oraz opracowania innowacyjnego sposobu oceny bólu metodą ,,trzech kroków’’ i wdrożenia jej do praktyki klinicznej. Dzięki tej metodzie pielęgniarki mogą modyfikować leczenie przeciwbólowe w sposób skuteczny i bezpieczny. Ocena bólu metodą ,,trzech kroków‘‘, tj. w spoczynku, podczas głębokiego oddychania i kaszlu wymusza ocenę bólu w warunkach dynamicznych oraz konieczność podejmowania interwencji przez pielęgniarki w celu uśmierzenia bólu >2/10 pkt. Innowacyjna metoda oceny bólu została opisana i przedstawiona w formie graficznej w czasopismach: Biomedical Paper (2018 rok) i  Pain Management Nursing (2019 rok). Obecnie jest także narzędziem oceny bólu w randomizowanym, potrójnie zaślepionym badaniu klinicznym ,,Pain Control in Children and Adolescent After Thoracic Surgery: The Effect of Gabapentin‘‘  (rejestracja badania: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03393702:).

Motywacją do wzięcia udziału w Konkursie było pokazanie społeczności polskich pielęgniarek, że pielęgniarki mogą inicjować i prowadzić badania naukowe, a przez to mieć realny wpływ na sposób leczenia bólu pooperacyjnego, jego skuteczność i bezpieczeństwo.  Konieczna jest jednak ścisła współpraca na linii pielęgniarka-lekarz oraz pielęgniarka-pacjent.

 
Lista Finalistów II etapu KPR 2018 Drukuj Email
Piel Roku
10.04.2019.

W imieniu Komisji Konkursowej XIV edycji Konkursu Pielęgniarka Roku 2018
"Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej"
prezentujemy listę Finalistów II etapu KonkursuNr zgłoszenia

Oddział PTP

 Imię i nazwisko lidera

Miejsce pracy

1/2019

Kraków

Lucyna Tomaszek

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,                                    

Oddział Terenowy w Rabce Zdroju

2/2019

Kraków

Beata Nowak

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

3/2019

Kraków

Marlena Padykuła

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

4/2019

Kraków

Maria Wójcik

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

5/2019

Kraków

Agnieszka Krzyszkowska

SPZOZ w Brzesku

6/2019

Kraków

Dorota Zych

SPZOZw  Brzesku

7/2019

Kraków

Ilona Kawa

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

8/2019

Warszawa

Agnieszka Balas

Szpital Magodent Sp. z o. o. w Warszawie

9/2019

Bydgoszcz

Aldona Kubica

Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy

10/2019

Lublin

Jolanta Strzałka

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki                                             im. Jana Pawła II w Zamościu

11/2019

Lublin

Katarzyna Podleśna - Kuzioła

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

12/2019

Wrocław

Justyna Wójciga

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                                      im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

13/2019

Wrocław

Małgorzata Gdesz

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

14/2019

Opole

Sybilla Fiech

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

15/2019

Olsztyn

Alicja Nowik

Gabinet Lekarza Rodzinnego w Olecku

16/2019

Olsztyn

Maria Kowalska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

17/2019

Gdańsk

Joanna Płóciennik

Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

18/2019

Poznań

Konrad Baumgart

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Swarzędzu

19/2019

Poznań

Danuta Wołtosz

Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 
Laureaci XIII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017 Drukuj Email
Piel Roku
14.05.2018.

Z ogromną przyjemnością informujemy o zwycięzcach tegorocznego
 XIII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017.

Tematem przewodnim konkursu było
,, Budowanie autorytetu zawodowego przez pielęgniarkę w miejscu pracy”. Do ostatniego etapu Konkursu zakwalifikowało się 19 finalistów
z 14 Oddziałów Wojewódzkich PTP.

W dniu 11 maja w Krakowie, w Teatrze im. J. Słowackiego
podczas Gali Konkursu Komisja Konkursowa
ogłosiła nazwiska zwycięzców:

I miejsce oraz
tytuł Pielęgniarki Roku 2017 zdobyła

lic. piel. ANNA SZTAL

reprezentantka Oddziału PTP w Lublinie, zatrudniona w Oddziale Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

II miejsce zajęła Anna Janota,
reprezentantka Oddziału PTP w Łodzi, zatrudniona w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi.

III miejsce zajęła Renata Nowak,
reprezentantka Mazowieckiego Oddziału PTP, zatrudniona w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w CSK MSWiA w Warszawie.

W imieniu Zarządu Głównego wszystkim laureatkom bardzo serdecznie GRATULUJEMY!!!

gallery1gallery1gallery1 

Foto. Jerzy Piwowarczyk

 
Ewa Kubecka Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Ewa Kubecka

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Zachodniopomorski Oddział PTP

Jestem absolwentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia na poziomie licencjackim ukończyłam w 2009 roku. Pracę w zawodzie podjęłam w kwietniu 2010 roku na oddziale Neurologii. W 2013 roku ukończyłam studia drugiego stopnia, a w listopadzie 2016 roku uzyskałam tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Obecnie pracuję na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci w Policach. Swoją wiedzę i kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną oraz mamą dwuipółletniej Haneczki. Czas wolny spędzam z rodziną. Lubię czytać książki i kocham podróże.

 
Agnieszka Grzelak Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Agnieszka Grzelak

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Zachodniopomorski Oddział PTP

Jestem absolwentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia na poziomie licencjackim ukończyłam w 2008 roku. W chwili obecnej kontynuuję naukę na poziomie magisterskim. W 2017 roku uzyskałam tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Swoją pracę w zawodzie rozpoczęłam w 2008 roku w Klinice Hematologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Obecnie pracuję w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Praca w zawodzie daje mi satysfakcję i poczucie spełnienia. Staram się stale podnosić kwalifikacje, by móc jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Prywatnie realizuję swoje pasje podróżując.

 
Anna Woźnica Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Anna Woźnica

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Wielkopolski Oddział PTP

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na kierunku pielęgniarstwo. Pracuję na Intensywnej Terapii od 2011 roku.

Jestem mamą 5-letniej Hani, którą zarażam moimi pasjami. W wolnych chwilach realizuję się w życiu podróżując, malując obrazy, czasem jeżdżąc konno. Kocham słońce i ocean, odpoczywam przy rock’n’rollu i razem z córką jesteśmy PRAWDOPODOBNIE największymi fankami Rolling Stonesów i Beatlesów w kraju.

 
Szymon Bielicki Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Szymon Bielicki

finalista II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Pomorski Oddział PTP

Jestem osobą uwielbiającą świat fantastyki, ale nie oznacza to, że chodzę z głową  w chmurach. Wręcz przeciwnie, jestem osobą mocno stąpająca po ziemi i dążącą do wyznaczonych przez siebie celów.

Swoją przygodę z ochroną zdrowia rozpocząłem w roku 2009 jako absolwent studiów licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.  W tym samym roku, z powodów czysto ekonomicznych rozpocząłem studia na kierunku Pielęgniarstwo w  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Po ukończeniu tych studiów, okazało się, że Pielęgniarstwo stało się moją dewizą życiową, zawodem, który pragnę wykonywać. Dlatego w roku 2015 roku uzyskałem tytuł Magistra Pielęgniarstwa, natomiast w roku 2017 roku tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.

W obecnej chwili, można mnie spotkać głównie na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jak i sporadycznie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie. Cały pozostały czas wolny od obowiązków pracy, staram się poświęcać Mojej rodzinie (dwójce wspaniałych dzieci i ukochanej żonie).

 
Anna Janota Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Anna Janota

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Łódzki Oddział PTP

Swoją pracę w zawodzie rozpoczęłam we wrześniu 2006 roku na Oddziale Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi. Miało to miejsce bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich na Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Po 9 miesiącach rozpoczęłam pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Działem Przyjęć w tym samym szpitalu. W 2008 roku ukończyłam studia II stopnia na Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa a w 2012 roku uzyskałam tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje przez samokształcenie i udział w kursach i szkoleniach. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pracuję do dziś; od 1 grudnia 2017 roku już jako pielęgniarka oddziałowa.

Ogromnym zaszczytem jest dla mnie reprezentowanie szpitala i całego województwa łódzkiego w ogólnopolskim finale konkursu.

Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą trzech wspaniałych córek. W wolnym czasie realizuję swoją pasję jaką jest rękodzieło. Uwielbiam wędrówki po górach i dobrą książkę.

 
Iwona Cichocka Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Iwona Cichocka

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Dolnośląski Oddział PTP

Jestem pielęgniarką anestezjologiczną od 18 lat. Pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Dziale Bloków Operacyjnych, uczestnicząc w znieczulaniu dzieci i dorosłych. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu. W 2000 roku ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa.

Podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończyłam liczne szkolenia i kursy, w tym specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, uzyskując tytuł pielęgniarki specjalisty w wyżej wymienionej dziedzinie. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych jest wyrazem mojego zaangażowania w pracę pielęgniarki anestezjologicznej oraz chęci podnoszenia jakości sprawowanej przeze mnie opieki pielęgniarskiej.

W wolnym czasie lubię wędrówki po górach oraz dobrą książkę.

 
Anna Gajek Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Anna Gajek

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Świętokrzyski Oddział PTP

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Studia magisterskie ukończyłam w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa w 2016 roku. Obecnie jestem na finiszu kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i przygotowuję się do egzaminu na jesień 2018 roku.

Po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Morawicy rozpoczęłam pracę w Szpitalu Miejskim na oddziale wewnętrznym. W roku 2000 zatrudniłam się w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na męskim oddziale psychiatrycznym, gdzie pracuję do dziś. Dodatkowo od 2005 roku pracuję z seniorami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacyjnym w Bilczy.

Swoją wiedzę pogłębiam biorąc udział w konferencjach i szkoleniach. Posiadam kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa psychiatrycznego i opieki długoterminowej oraz kursy specjalistyczne i dokształcające.

W życiu prywatnym jestem żoną i szczęśliwą mamą tegorocznego maturzysty. Czas wolny staram się poświęcać najbliższym, lubię morze i caravaning. Jako laureatka II etapu konkursu mam zaszczyt reprezentować swoje województwo w eliminacjach ogólnopolskich.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 31 z 143